• oppdragsgiverens feil eller forsømmelse
  • håndtering, lasting, stuing eller lossing av gods, foretatt av oppdragsgiveren eller noen som handler på hans vegne
  • at godset lett tar skade på grunn av sin egen beskaffenhet, eks. brekkasje, lekkasje, selvantennelse, forråtnelse, rust, gjæring, fordamping eller følsomhet for kulde, varme eller fuktighet
  • manglende eller mangelfull emballasje
  • gal eller ufullstendig adressering eller merking av godset
  • gale eller ufullstendige opplysninger om godset
  • forhold som transportøren ikke kunne unngå og hvis følger han ikke kunne forebygge (Force Majeure)