Vi har stor kompetanse på frakt av faregods.

Hos oss håndteres ADR/Faregods etter til en hver tids gjeldende regelverk. Alle våre ansatte som direkte eller indirekte er i befatning med farlig gods har kursing og opplæring i samsvar med EU’s rådsdirektiv EU-96/35, sikkerhetsdirektivet og siste ADR bok.

For transporter av faregods trenger vi følgende opplysninger for å kunne akseptere transportoppdraget: 

 • Avsender
 • Mottager
 • UN-nummer/-betegnelse
 • Antall kolli og mengde
 • Forpakning – merking


Vi håndterer de fleste fareklasser med følgende unntak: 

 • Eksplosiver – unntatt 1.4 S
 • Giftige gasser (T) og tomme, ikke renset emballasje, med faremerke nr. 2.3 unntatt aerosoler
 • Desentiserte eksplosiver i fareklasse 3 og 4.1
 • Giftige substanser i fareklasse 6.1, emballasjegruppe I
 • Infiserende substanser i fareklassse 6.2, kategori A
 • Radioaktivt materialer – unntatt kolli med UN-nr. 2908 og opp til og med 2911 som muligens vil bli aksepter for transport

For faregods som skal transporteres er det avsenders, og derfor også Nortrails, ansvar å sørge for at forsendelsene blir behørig merket før transport påbegynnes, og at alle nødvendige merkelapper og skilter er på plass eller tilgjengelig. 

Ta kontakt med oss i dag for ytterligere veileding for frakt av dine transporter med faregods.